ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 368 181 549 57 9 66 425 190 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 280 141 421 280 141 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 45 89 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 51 68 17 51 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 45 233 188 45 233
สหวิทยาการ 88 40 128 57 9 66 145 49 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 14 58 37 7 44 81 21 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 10 15 5 10 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 8 15 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 32 8 40 20 2 22 52 10 62
รวมทั้งหมด 368 181 549 57 9 66 425 190 615