ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 183 222 405 5 3 8 188 225 413
พืชศาสตร์ 25 16 41 1 3 4 26 19 45
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 6 8 2 6 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 3 14 11 3 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 1 7 6 1 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 6 9 1 3 4 4 9 13
เรียนรวม 111 87 198 111 87 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 9 19 10 9 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 101 78 179 101 78 179
สัตวศาสตร์และประมง 18 17 35 18 17 35
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
วท.บ.ประมง 11 8 19 11 8 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 7 9 2 7 9
อุตสาหกรรมเกษตร 29 102 131 4 4 33 102 135
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 96 119 23 96 119
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 4 9 4 4 9 4 13
รวมทั้งหมด 183 222 405 5 3 8 188 225 413