ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 731 108 839 6 2 8 58 2 60 795 112 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 377 36 413 4 4 58 2 60 439 38 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 186 17 203 4 4 58 2 60 248 19 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 9 68 59 9 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 113 7 120 113 7 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 188 44 232 2 2 4 190 46 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 188 44 232 2 2 4 190 46 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 28 184 156 28 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 8 25 17 8 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 139 20 159 139 20 159
รวมทั้งหมด 731 108 839 6 2 8 58 2 60 795 112 907