ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 819 1,937 2,756 64 118 182 267 506 773 1,150 2,561 3,711
บริหารธุรกิจ 667 1,111 1,778 53 58 111 220 390 610 940 1,559 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 117 179 62 117 179
บธ.บ.การจัดการ 28 84 112 7 24 31 35 108 143
บธ.บ.การตลาด 38 40 78 9 7 16 30 61 91 77 108 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 14 48 62 5 17 22 19 65 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 124 40 164 32 10 42 12 3 15 168 53 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 278 714 992 143 286 429 421 1,000 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 123 68 191 31 16 47 154 84 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 80 490 570 10 56 66 2 25 27 92 571 663
บช.บ.การบัญชี 80 490 570 10 56 66 2 25 27 92 571 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 7 8 1 7 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 71 329 400 1 4 5 45 91 136 117 424 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 60 69 1 3 4 10 63 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 99 127 1 1 35 77 112 63 177 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 34 170 204 10 14 24 44 184 228
รวมทั้งหมด 819 1,937 2,756 64 118 182 267 506 773 1,150 2,561 3,711