ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 215 1 1 2 219 198 45 2 245 125 28 153 130 10 1 12 153 1 1 669 83 2 1 2 14 771
บริหารธุรกิจ 68 1 69 124 5 2 131 69 23 92 93 7 10 110 1 1 355 35 2 1 10 403
บธ.บ.การจัดการ 26 1 27 41 1 42 34 7 41 42 1 7 50 1 1 144 9 1 7 161
บธ.บ.การตลาด 20 20 49 3 1 53 22 12 34 22 4 1 27 113 19 1 1 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 22 34 1 1 36 13 4 17 29 2 2 33 98 7 1 2 108
บัญชี 76 1 77 74 40 114 44 4 48 28 1 2 31 222 45 1 2 270
บช.บ.การบัญชี 76 1 77 74 40 114 44 4 48 28 1 2 31 222 45 1 2 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 71 2 73 71 2 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 2 73 71 2 73
ศิลปศาสตร์ 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 1 13 9 2 1 12 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 215 1 1 2 219 198 45 2 245 125 28 153 130 10 1 12 153 1 1 669 83 2 1 2 14 771