ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 169 191 2 386 2 1 7 758 89 372 234 1 696 69 194 125 1 14 403 50 68 1 90 1 4 214 18 62 64 7 151 395 887 3 899 3 2 33 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 27 1 30 1 106 26 25 27 78 14 30 23 5 72 13 5 16 2 36 100 87 1 96 8 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 10 1 18 46 6 5 16 27 3 21 7 5 36 9 2 8 19 35 38 1 49 5 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 11 1 26 7 3 4 14 6 6 1 1 6 1 9 15 11 27 2 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 23 10 1 34 13 17 7 37 11 9 10 30 3 2 2 1 8 50 38 20 1 109
วิศวกรรมเครื่องกล 33 29 84 1 3 150 16 85 47 148 11 30 13 1 55 4 8 4 16 4 10 11 25 68 162 159 1 4 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 6 18 16 40 2 4 6 11 21 55 87
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 22 13 36 4 5 9 2 37 45 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 15 22 1 2 69 9 45 18 72 11 30 13 1 55 4 8 4 16 2 6 2 10 55 104 59 1 3 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 70 1 121 1 1 238 28 130 84 1 243 23 74 43 1 3 144 14 24 28 1 67 4 5 15 3 27 113 303 1 291 1 2 8 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 15 6 23 1 6 7 9 20 34 1 64
ปวส.ไฟฟ้า 2 10 26 38 3 11 24 38 1 1 5 22 50 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 11 20 34 11 14 25 3 22 34 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 45 18 76 5 32 20 57 9 15 12 1 37 1 2 3 1 7 45 118 1 79 1 2 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 20 27 63 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 6 2 11 38 60 69 1 4 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 24 13 1 47 3 31 7 1 42 1 5 5 11 1 1 13 61 25 2 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 22 32 65 3 122 11 59 30 100 10 28 23 2 63 14 24 1 22 1 62 8 42 23 1 74 65 185 1 163 7 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 31 1 47 2 22 10 34 12 6 18 12 39 47 1 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 12 27 34 2 75 9 37 20 66 10 28 23 2 63 14 24 1 22 1 62 8 30 17 1 56 53 146 1 116 6 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 33 86 142 8 73 46 127 11 32 23 3 69 5 7 20 1 33 2 5 15 3 25 49 150 190 1 6 396
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 25 34 2 2 17 21 1 9 10 9 5 51 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 28 8 38 1 1 10 38 31 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 20 38 68 4 43 21 68 11 32 23 3 69 5 7 20 1 33 5 6 3 14 30 107 108 1 6 252
รวมทั้งหมด 169 191 2 386 2 1 7 758 89 372 234 1 696 69 194 125 1 14 403 50 68 1 90 1 4 214 18 62 64 7 151 395 887 3 899 3 2 33 2,222