ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 112 2 2 1 3 134 7 138 3 2 1 151 4 33 1 38 4 36 2 1 3 46 13 13 29 332 8 5 1 7 382
บริหารธุรกิจ 14 103 2 1 3 123 7 132 3 2 1 145 3 20 23 3 25 2 3 33 13 13 27 293 7 3 7 337
ปวส.การจัดการ 1 13 1 15 1 23 1 25 8 8 2 44 2 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 15 1 3 20 1 14 15 4 4 2 33 1 3 39
บธ.บ.การจัดการ 7 41 48 51 2 1 1 55 3 20 23 3 25 2 3 33 1 1 13 138 4 1 4 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 34 1 40 5 44 1 50 10 78 2 90
ศิลปศาสตร์ 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 39 1 2 1 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 1 11 6 6 1 13 1 15 1 11 1 13 2 39 1 2 1 45
รวมทั้งหมด 14 112 2 2 1 3 134 7 138 3 2 1 151 4 33 1 38 4 36 2 1 3 46 13 13 29 332 8 5 1 7 382