ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 501 10 4 6 12 533 417 62 4 5 4 492 160 29 1 1 2 193 107 9 1 8 125 18 2 1 1 22 1,203 112 10 12 1 27 1,365
บริหารธุรกิจ 297 5 2 3 4 311 271 33 3 3 4 314 80 10 1 1 1 93 49 6 1 3 59 14 1 1 1 17 711 55 7 7 1 13 794
ปวส.การจัดการ 36 1 1 38 37 6 1 1 45 6 6 79 6 1 1 2 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 1 11 20 1 21 1 1 31 2 33
ปวส.การตลาด 26 1 1 28 9 3 12 6 1 1 8 41 5 1 1 48
บธ.บ.การจัดการ 104 2 1 1 108 111 14 1 1 2 129 39 3 42 24 3 1 28 1 1 279 20 3 2 4 308
บธ.บ.การตลาด 62 3 1 66 39 5 2 1 47 23 1 1 25 14 1 15 138 9 2 4 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 59 1 60 55 4 1 60 18 6 1 1 26 11 3 1 1 16 1 1 143 13 2 1 1 3 163
บัญชี 169 4 3 4 180 115 24 2 141 43 7 50 24 2 1 27 4 1 5 355 38 5 5 403
ปวส.การบัญชี 19 2 2 23 14 9 23 2 2 35 11 2 48
บช.บ.การบัญชี 150 2 1 4 157 101 15 2 118 43 7 50 24 2 1 27 2 1 3 320 27 3 5 355
ศิลปศาสตร์ 35 1 2 4 42 31 5 1 37 37 12 1 50 34 1 4 39 137 19 3 9 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 2 3 31 19 4 23 25 6 31 17 4 21 87 10 2 7 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 1 11 12 1 1 14 12 6 1 19 17 1 18 50 9 1 2 62
รวมทั้งหมด 501 10 4 6 12 533 417 62 4 5 4 492 160 29 1 1 2 193 107 9 1 8 125 18 2 1 1 22 1,203 112 10 12 1 27 1,365