ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 206 3 2 211 213 33 4 1 1 2 254 276 34 3 1 314 183 19 1 14 217 9 1 10 94 6 8 108 981 95 8 1 1 1 27 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 1 16 31 3 34 35 2 5 42 9 1 10 2 2 91 6 1 6 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 1 16 10 1 11 26 2 5 33 9 1 10 2 2 61 4 1 6 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 2 23 9 9 30 2 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 115 2 117 115 2 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 115 2 117 115 2 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 117 7 1 1 2 128 96 12 1 109 64 6 4 74 30 2 2 34 342 28 2 1 8 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 36 97 4 1 1 2 105 88 7 95 53 1 2 56 16 1 1 18 289 14 1 1 5 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 10 8 5 1 14 11 5 2 18 11 1 1 13 40 11 1 3 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3 13 10 3 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 1 25 50 2 1 53 79 8 2 89 47 7 2 56 49 1 5 55 249 17 4 1 7 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 1 25 50 2 1 53 79 8 2 89 47 7 2 56 48 1 5 54 248 17 4 1 7 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 32 25 57 70 11 1 82 37 4 1 3 45 13 3 1 17 184 44 1 1 4 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 19 1 20 15 1 2 18 9 3 1 13 49 5 1 1 3 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 26 23 49 51 11 62 22 4 1 27 4 4 135 39 1 175
รวมทั้งหมด 206 3 2 211 213 33 4 1 1 2 254 276 34 3 1 314 183 19 1 14 217 9 1 10 94 6 8 108 981 95 8 1 1 1 27 1,114