ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 168 190 2 386 2 1 7 756 89 370 233 1 693 69 194 125 1 14 403 55 96 2 99 1 4 257 28 73 93 7 201 409 923 4 936 3 2 33 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 27 1 30 1 106 26 25 27 78 14 30 23 5 72 13 5 16 2 36 100 87 1 96 8 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 10 1 18 46 6 5 16 27 3 21 7 5 36 9 2 8 19 35 38 1 49 5 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 11 1 26 7 3 4 14 6 6 1 1 6 1 9 15 11 27 2 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 23 10 1 34 13 17 7 37 11 9 10 30 3 2 2 1 8 50 38 20 1 109
วิศวกรรมเครื่องกล 33 29 84 1 3 150 16 85 47 148 11 30 13 1 55 4 12 4 20 5 12 11 28 69 168 159 1 4 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 3 3 35 41 6 18 16 40 2 4 6 11 21 55 87
ปวส.ช่างยนต์ 1 11 27 1 40 1 22 13 36 5 5 10 2 38 45 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 15 22 1 2 69 9 45 18 72 11 30 13 1 55 4 12 4 20 3 7 2 12 56 109 59 1 3 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 69 1 121 1 1 237 28 128 83 1 240 23 74 43 1 3 144 15 31 1 33 1 81 5 7 21 3 36 115 309 2 301 1 2 8 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 5 22 1 34 2 15 6 23 1 6 7 9 20 34 1 64
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 26 37 3 11 24 38 1 1 5 21 50 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 11 20 34 11 13 24 3 22 33 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 24 1 26 1 69 13 44 17 74 5 32 20 57 10 18 16 1 45 2 4 9 1 16 47 122 1 88 1 2 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 20 27 63 1 24 9 34 15 11 16 1 2 45 4 4 11 19 2 1 6 2 11 38 60 69 1 4 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 23 14 1 47 3 31 7 1 42 1 9 1 6 17 1 1 13 64 1 27 2 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 32 65 3 121 11 59 30 100 10 28 23 2 63 14 24 1 22 1 62 9 47 29 1 86 65 190 1 169 7 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 5 31 1 47 2 22 10 34 17 10 27 12 44 51 1 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 27 34 2 74 9 37 20 66 10 28 23 2 63 14 24 1 22 1 62 9 30 19 1 59 53 146 1 118 6 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 33 86 142 8 73 46 127 11 32 23 3 69 9 24 24 1 58 9 7 32 3 51 60 169 211 1 6 447
ปวส.ช่างโลหะ 6 3 25 34 2 2 17 21 2 14 16 10 5 56 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 10 23 40 2 28 8 38 1 6 7 10 38 37 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 20 38 68 4 43 21 68 11 32 23 3 69 9 24 24 1 58 6 7 12 3 28 40 126 118 1 6 291
รวมทั้งหมด 168 190 2 386 2 1 7 756 89 370 233 1 693 69 194 125 1 14 403 55 96 2 99 1 4 257 28 73 93 7 201 409 923 4 936 3 2 33 2,310