ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 229 1 11 2 8 262 15 200 7 2 1 225 15 125 1 1 1 1 144 7 102 9 7 2 1 10 138 1 26 2 29 49 682 11 26 3 6 21 798
พืชศาสตร์ 2 54 2 2 60 7 45 2 54 5 27 32 1 33 4 4 1 6 49 12 12 15 171 4 8 1 8 207
ปวส.พืชศาสตร์ 16 1 1 18 1 7 8 10 10 1 33 1 1 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 38 1 1 42 6 38 2 46 5 27 32 1 33 4 4 1 6 49 2 2 14 138 4 7 1 7 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 11 11 1 11 12 14 1 15 1 14 1 16 1 1 2 3 51 2 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 1 11 12 14 1 15 1 14 1 16 1 1 2 3 51 2 56
สัตวศาสตร์และประมง 6 100 2 108 7 92 3 2 1 105 2 53 1 56 5 33 4 1 2 45 6 6 20 284 5 4 2 5 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 27 1 29 14 14 3 3 1 44 1 46
ปวส.ประมง 2 14 1 17 1 7 2 10 3 3 3 24 2 1 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 51 53 5 59 2 1 67 2 29 31 3 20 4 1 28 12 159 4 2 2 179
วท.บ.ประมง 1 8 9 1 12 1 14 24 1 25 2 13 1 1 17 4 57 1 2 1 65
อุตสาหกรรมเกษตร 3 64 1 9 2 1 80 52 2 54 8 31 1 1 41 22 1 2 1 2 28 7 2 9 11 176 2 14 2 2 5 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 34 1 1 37 20 20 3 3 1 57 1 1 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 9 1 11 9 1 10 3 15 18 16 1 1 18 4 49 1 2 1 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 18 8 2 29 21 1 22 5 16 1 1 23 6 2 2 10 4 1 5 6 65 12 1 2 3 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 11 229 1 11 2 8 262 15 200 7 2 1 225 15 125 1 1 1 1 144 7 102 9 7 2 1 10 138 1 26 2 29 49 682 11 26 3 6 21 798