ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 29 3 40 6 19 1 26 5 2 7 9 33 112 7 161
วิทยาศาสตร์ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 18 3 26 1 14 1 16 5 2 7 4 15 60 6 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 18 3 26 1 14 1 16 2 1 3 4 15 57 5 81
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 29 3 40 6 19 1 26 5 2 7 9 33 112 7 161