ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,068 16 3 1 22 1,110 907 296 7 1 1 2 1 1,215 957 203 6 7 1 1 1,175 785 173 2 2 2 43 1,007 215 60 2 3 16 296 3,932 748 20 14 2 5 82 4,803
บริหารธุรกิจ 742 14 2 1 7 766 602 154 6 1 1 1 765 600 131 4 4 1 740 518 91 2 2 31 644 115 36 2 3 15 171 2,577 426 14 11 1 4 53 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 19 9 1 29 8 5 13 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการ 192 3 195 143 40 1 1 185 188 31 219 165 31 1 5 202 12 4 6 22 700 109 1 2 11 823
บธ.บ.การตลาด 237 6 1 2 246 192 53 2 247 137 45 1 1 184 121 18 1 5 145 22 8 1 1 3 35 709 130 4 3 1 10 857
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 142 1 1 144 134 30 2 1 167 91 24 1 3 119 100 26 1 8 135 44 16 1 3 64 511 97 5 4 1 11 629
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 1 4 67 40 2 1 43 60 8 68 38 1 6 45 11 1 2 14 211 12 1 1 12 237
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 86 3 1 1 91 74 20 94 124 23 2 1 150 94 15 1 7 117 16 3 1 1 21 394 64 3 2 1 9 473
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 205 1 1 207 187 99 1 287 216 49 2 1 268 141 54 1 10 206 95 24 1 120 844 227 4 1 1 11 1,088
ปวส.การบัญชี 25 9 34 16 4 20 41 13 54
บช.บ.การบัญชี 205 1 1 207 162 90 1 253 216 49 2 1 268 141 54 1 10 206 79 20 1 100 803 214 4 1 1 11 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 121 1 122 118 43 1 1 163 141 23 3 167 126 28 1 2 157 5 5 511 95 2 3 3 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 71 38 1 1 111 96 10 3 109 90 23 1 2 116 5 5 325 71 2 3 3 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 1 59 47 5 52 45 13 58 36 5 41 186 24 210
รวมทั้งหมด 1,068 16 3 1 22 1,110 907 296 7 1 1 2 1 1,215 957 203 6 7 1 1 1,175 785 173 2 2 2 43 1,007 215 60 2 3 16 296 3,932 748 20 14 2 5 82 4,803