ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 29 1 2 40 6 19 1 26 5 2 7 9 33 112 1 6 161
วิทยาศาสตร์ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 18 1 2 26 1 14 1 16 5 2 7 4 15 60 1 5 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 16 20 2 7 7 16 1 4 18 1 2 26 1 14 1 16 2 1 3 4 15 57 1 4 81
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 24 1 29 2 9 12 23 1 2 11 14 5 5 10 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 3 5 40 1 49 4 16 19 39 2 6 29 1 2 40 6 19 1 26 5 2 7 9 33 112 1 6 161