ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 871 29 44 4 1 1 4 954 755 222 6 2 2 3 990 642 133 4 1 780 446 163 1 2 38 650 44 18 62 647 124 3 3 2 25 804 3,405 689 58 8 4 6 70 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 4 1 99 56 14 70 85 15 100 43 24 6 73 44 18 62 41 12 3 56 363 87 1 9 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 22 2 24 28 5 33 23 5 1 29 24 4 28 9 1 1 11 133 17 2 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 2 1 45 13 4 17 31 7 38 17 17 4 38 20 14 34 31 11 2 44 154 55 1 6 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2 27 21 8 29 26 3 29 3 2 1 6 1 1 76 15 1 92
วิศวกรรมเครื่องกล 184 3 1 1 1 190 162 51 1 214 124 27 2 153 113 21 9 143 217 34 2 5 258 800 136 5 1 1 15 958
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 1 32 14 17 31 11 1 12 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 17 2 19 27 1 1 29 27 2 1 30 17 2 19 112 5 1 3 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 1 102 50 21 1 72 81 23 1 105 75 17 7 99 100 23 2 2 127 407 84 3 1 10 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 6 60 55 7 62 109 13 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 2 1 29 23 3 26 16 3 19 11 2 1 14 16 1 1 18 92 11 1 2 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 4 2 6 7 2 9 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 286 13 39 1 1 340 260 87 5 1 1 1 355 212 59 1 272 140 69 1 1 16 227 164 58 1 10 233 1,062 286 46 3 1 2 27 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 31 2 1 34 1 1 2 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 52 7 39 98 39 18 2 1 1 61 14 6 20 105 31 41 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 3 1 108 66 23 1 90 92 20 1 113 56 18 8 82 33 6 1 40 351 70 2 1 9 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 92 2 1 95 48 31 1 80 66 21 87 35 32 1 2 70 53 26 1 7 87 294 112 1 2 1 9 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 18 2 20 29 8 37 47 10 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 56 11 1 68 54 18 72 49 19 1 6 75 9 7 16 168 55 2 6 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 2 2 7 1 2 10 14 2 2 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 93 21 1 115 118 13 131 83 19 1 3 106 33 2 1 4 40 425 55 1 2 7 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 19 12 31 26 3 29 22 2 24 3 2 5 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 74 9 1 84 92 10 102 61 17 1 3 82 30 2 1 2 35 324 38 1 2 5 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 209 9 4 1 4 227 184 49 1 1 1 236 103 19 1 1 124 67 30 4 101 192 18 1 2 1 3 217 755 125 7 2 2 2 12 905
ปวส.ช่างโลหะ 15 1 16 17 1 18 18 18 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 3 14 29 9 1 39 1 1 1 3 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 24 1 25 27 3 30 1 1 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 91 4 2 3 100 32 30 62 73 5 78 32 21 2 55 70 5 1 3 79 298 65 2 1 8 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 41 1 1 1 44 72 2 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 1 1 1 1 72 48 5 1 1 55 30 14 1 1 46 35 9 2 46 61 11 72 242 40 2 2 1 4 291
รวมทั้งหมด 871 29 44 4 1 1 4 954 755 222 6 2 2 3 990 642 133 4 1 780 446 163 1 2 38 650 44 18 62 647 124 3 3 2 25 804 3,405 689 58 8 4 6 70 4,240