ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 170 3 1 174 191 12 2 1 206 160 3 1 1 165 119 2 6 127 9 1 10 649 20 3 2 8 682
บริหารธุรกิจ 82 2 1 85 96 6 1 103 82 1 1 1 85 97 2 5 104 8 1 9 365 11 2 1 7 386
บธ.บ.การจัดการ 43 1 44 54 3 1 58 49 1 1 51 48 1 49 194 5 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 15 1 16 17 1 18 4 1 5 18 18 1 1 55 3 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 25 2 27 29 29 31 1 5 37 7 1 8 116 3 7 126
บัญชี 75 1 76 79 6 1 86 60 60 3 1 4 217 7 1 1 226
บช.บ.การบัญชี 75 1 76 79 6 1 86 60 60 3 1 4 217 7 1 1 226
ศิลปศาสตร์ 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 16 1 17 18 2 20 19 19 1 1 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 170 3 1 174 191 12 2 1 206 160 3 1 1 165 119 2 6 127 9 1 10 649 20 3 2 8 682