ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 32 1 33 110 6 116 23 23 165 7 172
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 72 1 73 14 14 109 1 110
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 39 1 40 10 10 72 1 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 33 33 4 4 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 33 2 35 6 6 48 3 51
ปวส.ไฟฟ้า 9 1 10 17 2 19 3 3 29 3 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 3 3 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 3 8 3 3 8 3 11
รวมทั้งหมด 32 1 33 110 6 116 23 23 165 7 172