ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,065 16 3 1 22 1,107 907 291 7 1 1 2 1 1,210 874 194 5 7 1 1 1,082 788 161 2 2 2 43 998 199 55 2 3 13 272 3,833 717 19 14 2 5 79 4,669
บริหารธุรกิจ 739 14 2 1 7 763 600 151 6 1 1 1 760 567 124 3 4 1 699 521 83 2 2 31 639 108 33 2 3 12 158 2,535 405 13 11 1 4 50 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 19 9 1 29 8 5 13 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 1 4 67 41 1 1 43 60 8 68 39 1 5 45 11 1 2 14 213 11 1 1 11 237
บธ.บ.การจัดการ 192 3 195 138 40 1 1 180 185 29 214 165 29 1 5 200 14 4 3 21 694 105 1 2 8 810
บธ.บ.การตลาด 234 6 1 2 243 192 53 2 247 136 45 1 1 183 123 16 1 6 146 16 6 1 1 3 27 701 126 4 3 1 11 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 86 3 1 1 91 74 20 94 105 19 1 1 126 95 14 1 7 117 15 3 1 1 20 375 59 2 2 1 9 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 142 1 1 144 136 28 2 1 167 81 23 1 3 108 99 23 1 8 131 42 15 1 3 61 500 90 5 4 1 11 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 205 1 1 207 188 98 1 287 165 48 2 1 216 141 50 1 10 202 87 22 1 110 786 219 4 1 1 11 1,022
ปวส.การบัญชี 26 8 34 14 3 17 40 11 51
บช.บ.การบัญชี 205 1 1 207 162 90 1 253 165 48 2 1 216 141 50 1 10 202 73 19 1 93 746 208 4 1 1 11 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 121 1 122 119 42 1 1 163 142 22 3 167 126 28 1 2 157 4 4 512 93 2 3 3 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 72 37 1 1 111 96 10 3 109 90 23 1 2 116 4 4 325 70 2 3 3 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 1 59 47 5 52 46 12 58 36 5 41 187 23 210
รวมทั้งหมด 1,065 16 3 1 22 1,107 907 291 7 1 1 2 1 1,210 874 194 5 7 1 1 1,082 788 161 2 2 2 43 998 199 55 2 3 13 272 3,833 717 19 14 2 5 79 4,669