ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 149 3 1 1 1 155 117 5 1 123 18 1 2 21 18 1 19 5 1 6 307 11 2 1 3 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 142 3 1 1 147 95 5 1 101 9 2 11 246 8 2 1 2 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 86 2 1 89 49 4 53 8 1 9 143 6 1 1 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 1 29 27 27 1 1 56 1 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 1 29 19 1 1 21 1 1 47 1 2 1 51
สหวิทยาการ 7 1 8 22 22 9 1 10 18 1 19 5 1 6 61 3 1 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 1 8 22 22 9 1 10 18 1 19 56 2 1 59
รวมทั้งหมด 149 3 1 1 1 155 117 5 1 123 18 1 2 21 18 1 19 5 1 6 307 11 2 1 3 324