ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 123 4 2 1 2 3 135 152 17 4 2 1 1 2 179 91 9 2 102 109 13 1 1 1 3 128 9 1 2 12 484 44 5 7 3 3 10 556
พืชศาสตร์ 40 1 1 1 43 59 9 4 2 74 27 27 40 9 2 51 2 1 3 168 18 4 2 1 1 4 198
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 6 1 7 11 1 1 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 1 21 49 7 3 2 61 13 13 31 6 1 38 1 1 113 13 3 2 1 2 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 1 12 4 1 5 14 14 9 3 1 13 2 2 40 4 1 1 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 42 2 2 1 1 48 75 6 1 1 2 85 56 9 65 43 3 1 1 1 49 5 5 221 20 1 2 2 2 4 252
ปวส.ประมง 6 1 7 4 4 2 2 12 1 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 1 1 1 10 10 10 2 2 19 1 1 1 22
วท.บ.ประมง 12 1 1 14 11 2 13 8 7 15 16 16 1 1 48 10 1 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 50 4 1 1 2 58 48 2 50 27 3 1 1 1 33 142 9 1 2 1 3 158
อุตสาหกรรมเกษตร 41 2 1 44 18 2 20 8 2 10 26 1 1 28 2 1 1 4 95 6 3 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 3 1 4 21 1 1 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 1 20 15 2 17 8 2 10 23 1 24 65 3 3 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 4 3 2 1 6
รวมทั้งหมด 123 4 2 1 2 3 135 152 17 4 2 1 1 2 179 91 9 2 102 109 13 1 1 1 3 128 9 1 2 12 484 44 5 7 3 3 10 556