ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 152 3 1 1 22 179 156 3 2 161 183 10 2 1 196 158 3 1 1 163 132 1 5 138 781 20 4 3 29 837
บริหารธุรกิจ 79 2 1 1 13 96 74 2 2 78 92 4 1 97 82 1 1 1 85 108 1 4 113 435 10 3 2 19 469
บธ.บ.การจัดการ 42 1 1 7 51 37 1 38 54 1 1 56 49 1 1 51 49 49 231 2 3 2 7 245
บธ.บ.การตลาด 26 1 2 29 13 1 1 15 16 1 17 4 1 5 19 19 78 4 3 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 1 4 16 24 1 25 22 2 24 29 29 40 1 4 45 126 4 9 139
บัญชี 64 4 68 69 1 70 76 6 1 83 60 60 4 1 5 273 7 1 5 286
บช.บ.การบัญชี 64 4 68 69 1 70 76 6 1 83 60 60 4 1 5 273 7 1 5 286
ศิลปศาสตร์ 9 1 5 15 13 13 15 1 16 16 2 18 20 20 73 3 1 5 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 1 5 15 13 13 15 1 16 16 2 18 20 20 73 3 1 5 82
รวมทั้งหมด 152 3 1 1 22 179 156 3 2 161 183 10 2 1 196 158 3 1 1 163 132 1 5 138 781 20 4 3 29 837