ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 3 2 38 1 51 3 4 33 40 4 8 27 39 2 6 30 1 39 9 1 10 16 21 2 137 1 2 179
วิทยาศาสตร์ 7 2 2 14 25 1 2 15 18 2 4 10 16 1 4 19 1 25 6 1 7 11 12 2 64 1 1 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 2 14 25 1 2 15 18 2 4 10 16 1 4 19 1 25 5 1 6 11 12 2 63 1 1 90
อุตสาหกรรมเกษตร 1 24 1 26 2 2 18 22 2 4 17 23 1 2 11 14 3 3 5 9 73 1 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 24 1 26 1 24 1 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 18 22 2 4 17 23 1 2 11 14 3 3 5 8 49 62
รวมทั้งหมด 7 3 2 38 1 51 3 4 33 40 4 8 27 39 2 6 30 1 39 9 1 10 16 21 2 137 1 2 179