ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 1 1 70 89 1 2 1 93 86 12 1 99 97 3 2 102 49 3 52 389 20 4 1 1 1 416
พืชศาสตร์ 45 1 1 1 48 50 8 1 59 45 45 18 18 158 9 1 1 1 170
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 9 9 15 1 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 39 1 1 41 50 8 1 59 45 45 7 7 141 9 1 1 152
เรียนรวม 39 1 40 39 1 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 36 1 37 36 1 37
วิทยาศาสตร์ 22 1 23 4 1 5 14 14 20 2 1 23 19 1 20 79 4 2 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 1 23 4 1 5 14 14 11 2 13 13 1 14 64 4 1 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 3 3 12 1 13
สัตวศาสตร์และประมง 29 29 14 3 17 26 1 27 8 2 10 77 5 1 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 3 2 5 14 2 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 13 3 16 22 1 23 5 5 56 3 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 11 11 8 1 9 6 1 7 4 4 36 2 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 8 1 9 6 1 7 1 1 30 2 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 68 1 1 70 89 1 2 1 93 86 12 1 99 97 3 2 102 49 3 52 389 20 4 1 1 1 416