ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72 2 2 76 81 1 2 1 85 83 12 1 96 94 3 2 99 17 1 18 347 19 4 1 1 2 374
พืชศาสตร์ 42 1 1 1 45 46 8 1 55 44 44 2 2 134 9 1 1 1 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 36 1 1 38 46 8 1 55 44 44 1 1 127 9 1 1 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 1 38 37 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 1 35 34 1 35
วิทยาศาสตร์ 28 2 1 31 4 1 5 13 13 18 2 1 21 10 10 73 4 2 1 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 1 8 3 3 10 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 2 1 31 4 1 5 13 13 11 2 13 7 7 63 4 1 1 69
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 16 3 19 26 1 27 2 1 3 69 4 1 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 15 3 18 22 1 23 1 1 52 3 1 56
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 1 1 2 10 1 11
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 10 10 8 1 9 6 1 7 3 3 34 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 8 1 9 6 1 7 29 2 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 72 2 2 76 81 1 2 1 85 83 12 1 96 94 3 2 99 17 1 18 347 19 4 1 1 2 374