ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 43 3 1 1 4 858 475 139 3 2 2 621 560 87 4 1 652 45 17 4 66 502 122 4 1 1 2 26 658 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 123 1 1 1 1 127 82 3 1 86 54 13 67 86 10 96 45 17 4 66 37 17 1 55 427 61 1 1 1 6 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 24 5 29 6 2 8 136 13 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 11 4 15 31 5 36 19 12 4 35 30 15 1 46 125 38 1 5 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 26 1 27 2 2 1 1 110 9 1 120
วิศวกรรมเครื่องกล 148 5 1 1 1 156 170 1 1 1 173 83 23 1 1 108 122 17 2 141 174 24 3 6 207 697 70 6 2 1 2 7 785
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 31 29 1 1 31 10 4 14 69 6 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 1 26 19 19 15 2 17 26 1 1 28 24 2 26 109 4 1 2 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 2 1 67 98 1 99 47 19 1 1 68 80 14 1 95 70 13 3 3 89 359 48 4 1 1 1 4 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 1 1 1 28 23 23 21 2 23 16 2 18 18 1 1 20 103 6 1 1 1 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 5 3 8 10 3 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 289 7 2 2 1 301 265 13 39 1 1 319 167 56 3 226 152 34 1 187 149 48 1 1 1 13 213 1,022 158 44 4 1 3 14 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 1 32 48 7 39 94 6 6 12 85 14 39 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 6 1 2 1 137 97 3 1 101 65 18 1 84 54 7 1 62 27 4 5 36 370 38 2 1 3 6 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 83 2 1 86 50 27 1 78 55 16 71 58 29 1 4 92 307 74 1 2 4 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 26 2 28 26 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 11 1 64 43 11 54 17 6 1 1 2 27 112 28 2 1 2 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 12 1 2 15 20 2 2 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 101 6 2 1 1 111 87 1 88 92 20 1 113 97 9 106 39 8 1 4 52 416 43 2 1 2 6 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 1 2 31 24 24 21 11 32 26 2 28 5 1 6 104 14 2 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 73 5 1 1 80 63 1 64 71 9 1 81 71 7 78 34 8 1 3 46 312 29 1 2 5 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 248 13 8 2 4 275 176 9 4 3 192 79 27 1 107 103 17 1 1 122 103 25 1 2 131 709 91 13 2 2 10 827
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 9 9 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 6 8 2 2 51 7 3 10 40 9 8 2 2 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 6 1 148 74 4 2 3 83 33 24 57 71 5 76 50 17 1 1 69 369 56 2 1 5 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 1 1 61 62 1 1 64 46 3 1 50 32 12 1 1 46 43 7 1 51 242 24 2 1 3 272
รวมทั้งหมด 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 43 3 1 1 4 858 475 139 3 2 2 621 560 87 4 1 652 45 17 4 66 502 122 4 1 1 2 26 658 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825