ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 43 3 1 1 4 858 475 139 3 2 2 621 560 87 4 1 652 45 17 4 66 502 122 4 1 1 2 26 658 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 148 5 1 1 1 156 170 1 1 1 173 83 23 1 1 108 122 17 2 141 174 24 3 6 207 697 70 6 2 1 2 7 785
ปวส.ช่างยนต์ 30 1 31 29 1 1 31 10 4 14 69 6 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 1 26 19 19 15 2 17 26 1 1 28 24 2 26 109 4 1 2 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 1 1 1 28 23 23 21 2 23 16 2 18 18 1 1 20 103 6 1 1 1 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 2 1 67 98 1 99 47 19 1 1 68 80 14 1 95 70 13 3 3 89 359 48 4 1 1 1 4 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 5 3 8 10 3 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 8 1 2 3 1 360 299 15 39 2 1 356 178 60 3 241 183 39 1 223 19 12 4 35 179 63 1 1 1 14 259 1,203 197 45 5 1 4 19 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 32 32 3 3 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 1 32 48 7 39 94 6 6 12 85 14 39 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 11 4 15 31 5 36 19 12 4 35 30 15 1 46 125 38 1 5 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 26 2 28 26 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 83 2 1 86 50 27 1 78 55 16 71 58 29 1 4 92 307 74 1 2 4 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 6 1 2 1 137 97 3 1 101 65 18 1 84 54 7 1 62 27 4 5 36 370 38 2 1 3 6 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 11 1 64 43 11 54 17 6 1 1 2 27 112 28 2 1 2 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 12 1 2 15 20 2 2 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 131 6 2 1 1 141 112 1 113 114 22 1 137 126 13 139 24 5 29 45 10 1 4 60 552 56 2 1 2 6 619
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 1 2 31 24 24 21 11 32 26 2 28 5 1 6 104 14 2 1 121
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 24 5 29 6 2 8 136 13 149
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 73 5 1 1 80 63 1 64 71 9 1 81 71 7 78 34 8 1 3 46 312 29 1 2 5 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 285 13 8 2 5 313 199 10 4 3 216 100 34 1 135 129 18 1 1 149 2 2 104 25 1 2 132 819 100 13 2 2 11 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
ปวส.ช่างโลหะ 12 1 13 9 9 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 33 6 8 2 2 51 7 3 10 40 9 8 2 2 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 1 38 23 1 24 21 7 28 26 1 27 2 2 1 1 110 9 1 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 59 1 1 61 62 1 1 64 46 3 1 50 32 12 1 1 46 43 7 1 51 242 24 2 1 3 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 6 1 148 74 4 2 3 83 33 24 57 71 5 76 50 17 1 1 69 369 56 2 1 5 433
รวมทั้งหมด 909 32 12 4 2 4 7 970 780 26 43 3 1 1 4 858 475 139 3 2 2 621 560 87 4 1 652 45 17 4 66 502 122 4 1 1 2 26 658 3,271 423 66 8 4 10 43 3,825