ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 61 134 135 1 7 338 21 30 1 51 1 2 106 8 24 17 1 50 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 54 32 86 172 53 36 80 1 2 172 30 45 38 113 17 26 21 64 3 3 1 7 2 5 1 8 159 147 227 1 2 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2 4 28 34 3 3 35 41 2 4 6 2 2 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 10 5 24 39 1 10 25 36 1 1 1 3 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 16 23 59 28 14 19 1 2 64 9 34 25 68 8 23 12 43 2 2 1 5 2 5 1 8 69 94 81 1 2 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 22 7 11 40 21 9 1 31 18 10 8 36 9 3 7 19 1 1 2 71 30 27 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 99 1 168 1 1 1 348 55 68 2 117 1 243 32 77 67 1 177 23 54 55 1 4 137 3 5 11 1 20 3 6 1 10 193 303 3 424 2 2 8 935
ปวส.ไฟฟ้า 9 8 46 63 2 8 24 34 11 16 70 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 4 23 1 30 5 4 15 24 1 1 7 8 39 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 7 18 28 2 10 13 25 2 2 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 15 16 48 12 14 24 50 1 17 11 29 13 7 16 1 37 1 2 6 9 2 3 1 6 46 55 76 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 32 35 92 17 23 1 25 1 67 16 34 23 73 5 16 23 44 2 3 1 6 1 3 4 64 107 1 112 1 1 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 24 1 13 1 44 9 21 14 1 45 2 9 9 20 1 2 3 16 55 1 38 2 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 9 17 1 43 17 9 1 16 43 6 5 16 27 3 22 7 4 36 2 2 44 45 1 56 1 4 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 38 77 142 21 26 47 2 96 9 27 32 68 10 26 25 2 63 9 17 1 17 44 3 15 10 28 79 149 1 208 4 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 10 14 50 74 10 5 21 1 37 2 10 12 1 4 5 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 24 27 68 11 21 26 1 59 9 25 22 56 10 25 21 2 58 9 17 1 17 44 3 15 10 28 59 127 1 123 3 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 51 1 68 1 148 23 35 78 1 137 12 23 53 88 11 28 34 1 74 6 5 22 1 1 35 4 4 79 146 1 255 1 4 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 11 8 18 37 5 9 21 35 1 1 16 18 39 73
ปวส.ช่างโลหะ 2 5 16 23 5 3 15 23 2 1 9 12 1 1 9 9 41 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 20 1 27 1 54 7 18 34 59 4 18 40 62 11 28 27 1 67 5 4 16 1 26 4 4 32 92 1 144 1 2 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 18 7 34 6 5 8 1 20 6 3 4 13 6 6 1 1 6 1 9 22 27 31 2 82
รวมทั้งหมด 185 220 2 399 1 1 2 810 152 165 2 322 2 5 648 83 172 190 1 446 61 134 135 1 7 338 21 30 1 51 1 2 106 8 24 17 1 50 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398