ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 1 1 37 22 22 84 2 86 10 10 1 1 152 3 1 156
วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 17 17 62 2 64 7 7 104 2 106
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 17 17 32 2 34 7 7 70 2 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 30 30 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 1 1 19 5 5 22 22 1 1 1 1 46 1 1 48
ปวส.ไฟฟ้า 7 1 8 5 5 6 6 1 1 19 1 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 1 1 17 17
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 35 1 1 37 22 22 84 2 86 10 10 1 1 152 3 1 156