ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 979 20 4 2 1 11 1,017 960 13 3 1 6 983 746 204 5 1 1 2 959 840 137 6 6 1 990 234 53 1 20 308 92 25 1 7 125 3,851 452 18 11 2 2 46 4,382
บริหารธุรกิจ 696 17 1 2 1 11 728 662 12 3 1 6 684 463 99 4 1 1 568 554 88 3 3 648 154 23 1 16 194 49 14 1 6 70 2,578 253 11 8 1 1 40 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 57 1 10 68 53 1 4 58 37 1 1 39 59 7 66 10 4 14 2 1 3 218 10 1 19 248
บธ.บ.การจัดการ 185 3 1 189 90 27 1 1 119 182 18 200 27 1 1 29 8 2 2 12 492 51 2 4 549
บธ.บ.การตลาด 215 4 1 2 222 148 34 1 183 140 34 1 175 21 1 2 24 11 2 1 1 15 535 75 2 2 5 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 73 3 1 77 74 17 91 103 13 1 117 38 4 1 5 48 4 2 1 7 292 39 2 1 6 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 123 4 1 1 129 116 1 1 118 113 20 1 1 135 70 16 1 3 90 58 17 4 79 24 8 1 33 504 66 3 4 1 6 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 508 12 1 1 1 523 508 12 1 1 1 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 165 1 1 167 188 188 165 66 1 232 142 30 3 1 176 72 24 4 100 41 11 1 53 773 132 4 1 1 5 916
บช.บ.การบัญชี 165 1 1 167 188 188 165 66 1 232 142 30 3 1 176 72 24 4 100 41 11 1 53 773 132 4 1 1 5 916
ศิลปศาสตร์ 118 2 2 122 110 1 111 118 39 1 1 159 144 19 3 166 8 6 14 2 2 500 67 3 3 1 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 72 34 1 1 108 97 9 3 109 6 5 11 2 2 237 48 1 3 1 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 1 54 50 1 51 46 5 51 47 10 57 2 1 3 198 17 1 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 65 2 1 68 65 2 1 68
รวมทั้งหมด 979 20 4 2 1 11 1,017 960 13 3 1 6 983 746 204 5 1 1 2 959 840 137 6 6 1 990 234 53 1 20 308 92 25 1 7 125 3,851 452 18 11 2 2 46 4,382