ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 339 7 1 2 349 301 6 3 1 1 3 315 320 47 2 2 2 373 344 26 1 2 1 2 376 121 21 1 1 15 159 64 1 11 76 1,489 108 7 8 3 4 29 1,648
การออกแบบ 104 1 105 100 2 1 1 104 118 24 2 1 145 130 8 1 1 140 17 1 3 21 13 3 16 482 36 4 1 2 6 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 37 1 38 34 34 39 13 52 59 4 63 7 1 8 7 1 8 183 18 2 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 30 21 1 22 41 5 2 48 37 2 1 1 41 1 1 2 1 1 2 131 9 3 1 1 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 33 41 1 1 1 44 38 6 1 45 34 2 36 9 2 11 5 1 6 160 9 1 1 1 3 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 4 4 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 53 1 54 57 1 58 44 13 57 65 3 1 69 17 1 18 5 2 7 241 18 1 1 2 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 36 1 37 42 1 43 33 7 40 42 2 44 15 1 16 4 4 172 11 1 184
ทล.บ.เซรามิก 17 17 15 15 11 6 17 23 1 1 25 2 2 1 2 3 69 7 1 2 79
ศิลปกรรม 79 4 1 84 65 4 3 72 76 3 1 80 66 7 2 75 18 1 19 8 1 9 312 19 4 4 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 79 4 1 84 65 4 3 72 76 3 1 80 66 7 2 75 18 1 19 8 1 9 312 19 4 4 339
สถาปัตยกรรม 103 1 1 1 106 79 2 81 82 7 1 1 91 83 8 1 92 69 19 1 1 11 101 38 6 44 454 35 3 3 1 2 17 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 1 10 9 1 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 17 15 5 37 17 4 21 156 20 1 1 1 9 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 69 1 1 71 46 1 47 56 6 62 54 5 1 60 52 4 1 1 6 64 12 1 13 289 15 2 2 2 7 317
รวมทั้งหมด 339 7 1 2 349 301 6 3 1 1 3 315 320 47 2 2 2 373 344 26 1 2 1 2 376 121 21 1 1 15 159 64 1 11 76 1,489 108 7 8 3 4 29 1,648