ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 369 8 2 3 1 2 385 441 7 3 6 4 461 237 11 3 4 1 256 172 9 2 1 1 185 15 1 16 1 1 1,235 36 10 13 2 8 1,304
บริหารธุรกิจ 243 6 2 3 2 256 294 3 2 3 1 303 105 6 2 3 1 117 92 4 2 1 99 7 1 8 1 1 742 20 8 9 1 4 784
ปวส.การจัดการ 26 26 31 1 32 5 5 62 1 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 1 1 2 22 9 9 3 3 1 1 31 1 1 2 35
ปวส.การตลาด 15 1 1 17 22 1 1 24 1 1 1 1 38 2 1 2 43
บธ.บ.การจัดการ 126 2 1 129 60 4 1 1 66 49 2 51 3 3 238 6 3 2 249
บธ.บ.การตลาด 57 2 59 16 2 1 19 22 22 2 2 97 2 2 1 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 48 1 49 49 1 50 20 2 1 23 20 2 1 1 24 2 1 3 1 1 140 5 3 1 1 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 4 1 1 142 136 4 1 1 142
บัญชี 113 2 115 124 4 3 3 134 102 1 1 104 32 4 36 6 6 377 11 4 3 395
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 113 2 115 109 2 1 3 115 102 1 1 104 32 4 36 6 6 362 9 2 3 376
ศิลปศาสตร์ 13 1 14 23 1 24 30 4 1 35 48 1 1 50 2 2 116 5 2 1 1 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 16 1 17 18 3 21 31 31 1 1 74 3 1 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 17 1 1 19 1 1 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 369 8 2 3 1 2 385 441 7 3 6 4 461 237 11 3 4 1 256 172 9 2 1 1 185 15 1 16 1 1 1,235 36 10 13 2 8 1,304