ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 134 11 3 1 1 150 95 4 2 1 2 3 107 70 7 1 1 1 80 86 7 2 95 16 3 2 21 2 2 403 32 4 6 2 3 5 455
พืชศาสตร์ 5 1 6 29 1 1 1 32 21 3 1 1 26 22 22 10 3 1 14 2 2 89 6 2 1 1 1 2 102
ปวส.พืชศาสตร์ 5 1 6 1 1 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 1 8 4 1 5 9 9 2 2 1 5 2 2 24 3 1 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 1 17 16 2 1 19 13 13 8 1 9 53 3 1 1 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 1 6 1 1 1 1 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 94 10 1 1 106 94 10 1 1 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 3 22 19 3 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 31 2 2 1 1 37 37 2 1 40 55 7 62 5 5 128 11 2 1 1 1 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 1 1 1 8 2 2 7 1 1 1 10
ปวส.ประมง 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 26 1 27 48 48 1 1 89 1 90
วท.บ.ประมง 10 1 1 12 9 2 11 6 7 13 4 4 29 10 1 40
อุตสาหกรรมเกษตร 35 1 1 1 38 35 2 1 38 12 2 14 9 2 11 1 1 2 92 5 1 3 2 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 1 1 28 13 1 14 11 2 13 8 2 10 58 3 1 3 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 1 1 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 1 10 1 1 2 1 1 1 1 11 2 1 14
รวมทั้งหมด 134 11 3 1 1 150 95 4 2 1 2 3 107 70 7 1 1 1 80 86 7 2 95 16 3 2 21 2 2 403 32 4 6 2 3 5 455