ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 165 1 1 1 168 207 1 1 209 101 8 2 111 126 22 148 6 1 7 605 32 3 1 2 643
บริหารธุรกิจ 72 1 73 125 125 68 4 2 74 73 17 90 3 3 341 21 3 365
บธ.บ.การจัดการ 50 50 21 1 22 36 5 41 1 1 108 6 114
บธ.บ.การตลาด 51 51 34 3 1 38 24 9 33 109 12 1 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 1 25 24 24 13 1 14 13 3 16 2 2 76 3 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บัญชี 93 1 1 95 82 1 1 84 33 4 37 42 4 46 250 9 1 2 262
บช.บ.การบัญชี 93 1 1 95 82 1 1 84 33 4 37 42 4 46 250 9 1 2 262
ศิลปศาสตร์ 11 1 12 3 1 4 14 2 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 1 12 3 1 4 14 2 16
รวมทั้งหมด 165 1 1 1 168 207 1 1 209 101 8 2 111 126 22 148 6 1 7 605 32 3 1 2 643