ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 110 4 1 120 13 83 1 1 1 99 26 1 27 7 34 1 42 12 12 25 265 7 2 1 300
บริหารธุรกิจ 5 104 4 1 114 13 77 1 1 92 20 1 21 6 21 27 11 11 24 233 6 2 265
ปวส.การจัดการ 16 1 1 18 1 6 1 8 7 7 1 29 2 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 6 7 2 2 3 3 1 11 12
บธ.บ.การจัดการ 7 36 43 19 1 20 6 21 27 1 1 13 77 1 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 46 1 49 5 33 1 39 1 1 7 80 1 1 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 36 2 40 2 36 2 40
ศิลปศาสตร์ 6 6 6 1 7 6 6 1 13 1 15 1 1 1 32 1 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 1 7 6 6 1 13 1 15 1 1 1 32 1 1 35
รวมทั้งหมด 5 110 4 1 120 13 83 1 1 1 99 26 1 27 7 34 1 42 12 12 25 265 7 2 1 300