ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 113 7 1 1 131 9 173 1 11 194 11 83 5 99 15 122 1 1 1 140 24 1 1 1 4 31 44 515 3 24 3 1 5 595
พืชศาสตร์ 7 7 3 49 2 54 5 19 2 26 5 27 32 5 2 7 13 107 4 2 126
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 1 17 1 19 3 3 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 32 1 35 5 19 2 26 5 27 32 2 2 4 12 80 3 2 97
เรียนรวม 3 60 5 1 1 70 3 60 5 1 1 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 60 5 1 1 70 3 60 5 1 1 70
วิทยาศาสตร์ 7 7 11 11 1 11 12 14 14 1 43 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 11 11 1 11 12 14 14 1 43 44
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 3 64 67 5 34 2 41 3 55 1 59 5 1 6 11 176 1 2 1 191
ปวส.ประมง 4 4 3 3 3 1 4 10 1 11
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 14 10 10 24 24
วท.บ.ประมง 1 8 9 4 4 23 1 24 1 35 1 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 43 45 5 30 2 37 3 32 35 2 2 10 107 2 119
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 2 29 3 49 1 9 62 19 1 20 7 26 1 1 35 14 1 1 2 18 16 129 2 13 2 2 164
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 8 9 1 20 1 22 3 3 2 31 1 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 5 6 11 1 18 8 27 12 12 5 13 1 1 20 3 2 5 11 52 9 1 2 75
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 2 9 1 8 1 10 7 1 8 2 13 15 6 1 1 8 3 41 1 4 1 50
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 9 113 7 1 1 131 9 173 1 11 194 11 83 5 99 15 122 1 1 1 140 24 1 1 1 4 31 44 515 3 24 3 1 5 595