ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 866 30 12 4 1 3 6 922 710 23 41 3 1 1 4 783 467 135 3 2 2 609 554 85 4 1 644 45 17 4 66 484 112 2 1 1 2 24 626 3,126 402 62 8 3 9 40 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 1 1 1 1 122 82 3 1 86 53 13 66 82 10 92 45 17 4 66 37 16 1 54 417 60 1 1 1 6 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 24 5 29 6 2 8 136 13 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 10 4 14 28 5 33 19 12 4 35 30 14 1 45 121 37 1 5 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 1 1 1 55 52 1 1 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 36 1 37 23 1 24 21 7 28 25 1 26 2 2 1 1 108 9 1 118
วิศวกรรมเครื่องกล 139 4 1 1 145 165 1 1 1 168 82 23 1 1 107 122 16 2 140 165 19 2 6 192 673 63 5 2 1 1 7 752
ปวส.ช่างยนต์ 27 1 28 28 1 1 30 2 1 3 57 3 1 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 1 25 19 19 14 2 16 26 1 1 28 23 2 25 106 4 1 2 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 1 1 63 97 1 98 47 19 1 1 68 80 13 1 94 70 12 2 3 87 355 45 3 1 1 1 4 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 1 1 25 20 20 21 2 23 16 2 18 18 1 1 20 98 6 1 1 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 5 2 7 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 278 7 2 2 1 290 212 13 37 1 1 264 166 52 3 221 152 34 1 187 145 44 1 1 12 203 953 150 41 4 1 3 13 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 29 1 30 36 7 37 80 5 4 9 70 12 37 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 123 6 1 2 1 133 93 3 1 97 65 18 1 84 54 7 1 62 26 4 5 35 361 38 2 1 3 6 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 77 2 1 80 49 24 1 74 55 16 71 58 27 1 4 90 297 69 1 2 4 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 26 2 28 26 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 10 1 63 43 11 54 17 6 1 2 26 112 27 1 1 2 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 32 1 33 32 1 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 1 6 12 1 1 14 20 2 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 5 2 1 1 108 86 1 87 89 20 1 110 97 9 106 39 8 1 3 51 410 42 2 1 2 5 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 27 2 29 24 24 21 11 32 26 2 28 5 1 6 103 13 2 1 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 5 1 1 79 62 1 63 68 9 1 78 71 7 78 34 8 1 2 45 307 29 1 2 4 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 13 8 1 3 257 165 6 4 3 178 77 27 1 105 101 16 1 1 119 98 25 1 2 126 673 87 13 1 2 9 785
ปวส.ช่างโลหะ 11 1 12 6 6 17 1 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 32 6 8 1 1 48 2 2 34 6 8 1 1 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 21 1 22 1 1 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 130 6 1 137 70 4 2 3 79 32 24 56 70 5 75 49 17 1 1 68 351 56 2 1 5 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 55 1 1 57 61 1 1 63 45 3 1 49 31 11 1 1 44 42 7 1 50 234 23 2 1 3 263
รวมทั้งหมด 866 30 12 4 1 3 6 922 710 23 41 3 1 1 4 783 467 135 3 2 2 609 554 85 4 1 644 45 17 4 66 484 112 2 1 1 2 24 626 3,126 402 62 8 3 9 40 3,650