ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 132 10 3 1 1 147 89 3 1 1 2 1 97 64 7 1 1 73 84 6 2 92 21 3 1 2 27 390 29 4 5 2 3 3 436
พืชศาสตร์ 5 1 6 27 1 1 29 18 3 1 22 21 21 13 3 1 1 18 84 6 2 1 1 1 1 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 1 8 4 1 5 8 8 4 2 1 7 23 3 1 1 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 16 1 17 14 2 1 17 13 13 8 1 9 51 3 1 1 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 1 6 1 1 1 1 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 93 9 1 1 104 93 9 1 1 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 2 20 18 2 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 27 1 1 1 30 35 2 1 38 55 6 61 5 5 122 9 1 1 1 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 26 1 27 48 48 1 1 89 1 90
วท.บ.ประมง 10 1 1 12 9 2 11 7 6 13 3 3 29 9 1 39
อุตสาหกรรมเกษตร 34 1 1 1 37 35 2 1 38 11 2 13 8 2 10 3 1 4 91 5 1 3 2 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 1 1 27 13 1 14 11 2 13 8 2 10 57 3 1 3 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 1 1 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 1 10 1 1 2 1 1 2 11 2 1 14
รวมทั้งหมด 132 10 3 1 1 147 89 3 1 1 2 1 97 64 7 1 1 73 84 6 2 92 21 3 1 2 27 390 29 4 5 2 3 3 436