ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 102 5 1 1 109 29 29 42 2 44 173 7 1 1 182
วิศวกรรมเครื่องกล 16 2 1 19 7 7 35 2 37 58 4 1 63
ปวส.ช่างยนต์ 7 1 8 7 7 9 1 10 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 9 2 11 9 2 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 3 64 15 15 76 3 79
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 15 15 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 3 49 46 3 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 1 26 7 7 7 7 39 1 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 7 7 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 102 5 1 1 109 29 29 42 2 44 173 7 1 1 182