ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 1 132 120 2 1 1 124 134 3 137 143 7 2 1 153 22 22 550 13 3 2 568
บริหารธุรกิจ 57 1 58 63 1 1 1 66 56 2 58 80 2 1 83 10 10 266 6 2 1 275
บธ.บ.การจัดการ 29 1 30 49 1 1 51 5 5 83 2 1 86
บธ.บ.การตลาด 13 1 14 16 1 17 1 1 30 2 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 4 4 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 1 58 63 1 1 1 66 120 2 1 1 124
บัญชี 61 61 50 50 66 1 67 49 5 1 55 9 9 235 6 1 242
บช.บ.การบัญชี 61 61 50 50 66 1 67 49 5 1 55 9 9 235 6 1 242
ศิลปศาสตร์ 13 13 7 1 8 12 12 14 1 15 3 3 49 1 1 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 7 1 8 12 12 14 1 15 3 3 49 1 1 51
รวมทั้งหมด 131 1 132 120 2 1 1 124 134 3 137 143 7 2 1 153 22 22 550 13 3 2 568