ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 879 19 2 7 1 3 15 926 861 30 12 4 1 3 911 606 13 3 2 1 1 626 424 100 3 2 529 63 8 71 598 121 4 3 2 2 730 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 2 2 4 105 118 1 1 1 121 82 3 1 86 51 10 61 63 8 71 47 21 68 458 45 1 3 1 4 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 1 31 30 30 25 25 23 1 24 30 3 33 7 1 8 145 5 1 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 6 3 9 28 5 33 39 20 59 107 30 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 1 4 41 51 1 1 1 54 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 37 37 23 1 24 22 6 28 5 5 1 1 120 8 128
วิศวกรรมเครื่องกล 159 2 1 2 164 134 4 1 1 140 136 1 137 85 21 1 107 178 25 3 1 207 692 52 4 2 1 2 2 755
ปวส.ช่างยนต์ 15 1 16 26 1 27 8 1 1 10 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 31 1 1 33 22 1 23 19 19 14 2 16 29 1 1 31 115 4 1 1 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 1 1 63 97 1 98 50 17 1 68 105 19 2 126 374 37 2 1 1 1 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 52 2 54 21 1 1 23 20 20 21 2 23 24 2 26 138 7 1 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 2 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 335 8 1 3 8 355 279 7 2 2 290 170 5 1 1 177 120 29 3 152 165 44 2 1 212 1,069 93 4 8 3 9 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 33 33 1 1 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 29 1 30 5 3 8 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 168 5 1 6 180 124 6 1 2 133 93 3 1 97 34 10 1 45 34 4 38 453 28 1 2 3 6 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 2 1 61 58 58 77 2 1 80 42 14 1 57 78 29 2 109 313 47 1 4 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 5 1 50 25 7 32 69 12 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 47 1 1 1 1 51 32 1 33 79 1 1 2 1 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 3 3 12 1 1 14 23 1 1 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 100 2 1 103 98 5 2 1 106 87 87 87 16 1 104 49 6 1 56 421 29 2 1 1 2 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 26 2 28 24 24 23 9 32 3 1 4 112 9 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 64 2 1 67 72 5 1 78 63 63 64 7 1 72 46 6 52 309 20 1 1 1 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 188 5 1 2 1 2 199 232 13 8 1 254 131 5 3 139 81 24 105 159 25 1 2 187 791 72 13 2 2 4 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 6 8 1 46 31 6 8 1 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 1 1 1 21 15 15 6 6 39 1 1 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 117 3 2 122 131 6 137 70 4 2 76 35 21 56 92 13 1 106 445 47 2 3 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 53 2 1 56 55 1 56 61 1 1 63 46 3 49 49 12 1 1 63 264 19 2 1 1 287
รวมทั้งหมด 879 19 2 7 1 3 15 926 861 30 12 4 1 3 911 606 13 3 2 1 1 626 424 100 3 2 529 63 8 71 598 121 4 3 2 2 730 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793