ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 879 19 2 7 1 3 15 926 861 30 12 4 1 3 911 606 13 3 2 1 1 626 424 100 3 2 529 63 8 71 598 121 4 3 2 2 730 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 159 2 1 2 164 134 4 1 1 140 136 1 137 85 21 1 107 178 25 3 1 207 692 52 4 2 1 2 2 755
ปวส.ช่างยนต์ 15 1 16 26 1 27 8 1 1 10 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 31 1 1 33 22 1 23 19 19 14 2 16 29 1 1 31 115 4 1 1 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 52 2 54 21 1 1 23 20 20 21 2 23 24 2 26 138 7 1 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 1 1 63 97 1 98 50 17 1 68 105 19 2 126 374 37 2 1 1 1 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 2 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 370 9 1 4 12 396 330 8 1 2 3 344 204 7 2 1 214 126 32 3 161 28 5 33 204 64 2 1 271 1,262 125 5 10 4 13 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 33 33 1 1 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 29 1 30 5 3 8 55 4 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 2 1 61 58 58 77 2 1 80 42 14 1 57 78 29 2 109 313 47 1 4 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 168 5 1 6 180 124 6 1 2 133 93 3 1 97 34 10 1 45 34 4 38 453 28 1 2 3 6 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 44 5 1 50 25 7 32 69 12 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 47 1 1 1 1 51 32 1 33 79 1 1 2 1 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 1 4 41 51 1 1 1 54 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 6 3 9 28 5 33 39 20 59 107 30 1 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 3 3 12 1 1 14 23 1 1 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 130 2 1 1 134 128 5 2 1 136 112 112 110 17 1 128 30 3 33 56 7 1 64 566 34 2 2 1 2 607
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 1 31 30 30 25 25 23 1 24 30 3 33 7 1 8 145 5 1 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 26 2 28 24 24 23 9 32 3 1 4 112 9 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 64 2 1 67 72 5 1 78 63 63 64 7 1 72 46 6 52 309 20 1 1 1 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 220 6 1 2 1 2 232 269 13 8 1 291 154 6 3 163 103 30 133 5 5 160 25 1 2 188 911 80 13 2 2 4 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 1 1 1 21 15 15 6 6 39 1 1 1 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 6 8 1 46 31 6 8 1 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 53 2 1 56 55 1 56 61 1 1 63 46 3 49 49 12 1 1 63 264 19 2 1 1 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 117 3 2 122 131 6 137 70 4 2 76 35 21 56 92 13 1 106 445 47 2 3 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 37 37 23 1 24 22 6 28 5 5 1 1 120 8 128
รวมทั้งหมด 879 19 2 7 1 3 15 926 861 30 12 4 1 3 911 606 13 3 2 1 1 626 424 100 3 2 529 63 8 71 598 121 4 3 2 2 730 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793