ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 308 9 7 1 1 3 329 328 7 1 2 338 293 6 3 1 1 1 305 318 44 2 2 2 368 83 8 1 92 141 14 1 2 158 1,471 88 13 6 5 2 5 1,590
การออกแบบ 107 2 3 1 113 100 1 101 94 2 1 1 1 99 119 24 2 1 146 37 2 39 457 31 6 2 1 1 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 1 1 1 38 36 1 37 33 33 40 13 53 25 1 26 169 16 1 1 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 32 1 1 34 29 29 21 1 22 41 5 2 48 123 7 3 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 1 39 31 31 40 1 1 1 1 44 38 6 1 45 8 1 9 155 8 2 2 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 4 4 4 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 38 1 1 40 52 1 53 54 1 55 44 10 54 41 3 1 1 46 229 14 1 1 2 1 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 24 1 25 35 1 36 39 1 40 33 5 38 28 3 31 159 9 1 1 170
ทล.บ.เซรามิก 14 1 15 17 17 15 15 11 5 16 13 1 1 15 70 5 1 1 1 78
ศิลปกรรม 67 2 1 1 71 73 4 1 78 66 4 70 73 3 1 77 22 22 301 13 1 2 1 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 67 2 1 1 71 73 4 1 78 66 4 70 73 3 1 77 22 22 301 13 1 2 1 318
สถาปัตยกรรม 96 5 2 1 1 105 103 1 1 1 106 79 2 81 82 7 1 1 91 83 8 1 92 41 9 1 51 484 30 5 3 1 1 2 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 34 1 35 33 1 34 26 1 1 1 29 29 3 32 18 9 1 28 175 14 1 1 1 1 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 61 5 2 1 1 70 69 1 1 71 46 1 47 56 6 62 54 5 1 60 17 17 303 16 4 2 1 1 327
รวมทั้งหมด 308 9 7 1 1 3 329 328 7 1 2 338 293 6 3 1 1 1 305 318 44 2 2 2 368 83 8 1 92 141 14 1 2 158 1,471 88 13 6 5 2 5 1,590