ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 253 3 2 1 1 4 264 310 7 1 3 1 322 133 3 1 2 139 144 8 1 3 156 48 3 1 52 888 24 6 9 1 1 4 933
บริหารธุรกิจ 161 1 1 1 4 168 189 5 1 3 198 53 1 1 55 65 4 2 71 26 26 494 11 2 6 1 4 518
ปวส.การจัดการ 15 15 19 19 2 2 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 3 11 20 1 1 22 7 7 35 1 1 3 40
ปวส.การตลาด 14 14 14 1 1 16 11 11 39 1 1 41
บธ.บ.การจัดการ 37 1 38 48 4 52 4 4 89 4 1 94
บธ.บ.การตลาด 15 1 16 17 2 19 1 1 33 1 2 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 1 1 1 1 128 136 3 1 1 141 260 4 2 1 1 1 269
บัญชี 83 2 1 1 87 108 2 110 57 2 1 60 48 1 1 50 17 3 1 21 313 10 2 3 328
บช.บ.การบัญชี 83 2 1 1 87 108 2 110 57 2 1 60 48 1 1 50 17 3 1 21 313 10 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 9 9 13 1 14 23 1 24 31 3 1 35 5 5 81 3 2 1 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 1 17 19 2 21 1 1 53 2 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 1 6 7 7 12 1 1 14 4 4 28 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 253 3 2 1 1 4 264 310 7 1 3 1 322 133 3 1 2 139 144 8 1 3 156 48 3 1 52 888 24 6 9 1 1 4 933