ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 45 2 172 1 2 242 35 56 197 1 289 41 36 177 3 257 11 27 147 185 3 27 1 31 107 167 2 720 1 7 1,004
บริหารธุรกิจ 7 14 76 97 7 14 96 1 118 14 6 74 1 95 4 10 71 85 15 1 16 32 44 332 3 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 2 29 33 1 3 16 20 4 4 3 5 49 57
บธ.บ.การตลาด 7 2 26 35 6 19 25 7 8 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 2 19 1 27 3 1 36 40 10 1 11 8 3 65 2 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 14 76 97 7 14 96 1 118 14 28 172 1 215
บัญชี 10 29 2 72 113 23 39 63 125 23 23 58 1 105 5 9 37 51 2 8 10 61 102 2 238 1 404
บช.บ.การบัญชี 10 29 2 72 113 23 39 63 125 23 23 58 1 105 5 9 37 51 2 8 10 61 102 2 238 1 404
ศิลปศาสตร์ 3 2 24 1 2 32 5 3 38 46 4 7 45 1 57 2 8 39 49 1 4 5 14 21 150 1 3 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 13 21 5 17 22 1 3 4 4 10 33 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 19 2 25 2 1 30 33 3 32 1 36 2 3 22 27 1 1 6 9 104 3 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 5 1 7 3 2 8 13 4 2 13 1 20
รวมทั้งหมด 20 45 2 172 1 2 242 35 56 197 1 289 41 36 177 3 257 11 27 147 185 3 27 1 31 107 167 2 720 1 7 1,004