ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 1 6 12 2 1 8 11 1 3 7 1 12 1 6 22 29 13 13 4 15 1 56 1 77
การออกแบบ 5 1 6 12 2 1 8 11 1 3 7 1 12 1 6 22 29 13 13 4 15 1 56 1 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 1 6 12 2 1 8 11 1 3 7 1 12 1 6 22 29 13 13 4 15 1 56 1 77
รวมทั้งหมด 5 1 6 12 2 1 8 11 1 3 7 1 12 1 6 22 29 13 13 4 15 1 56 1 77