ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 98 1 4 131 16 96 1 1 114 1 16 1 18 5 17 2 24 1 1 3 11 14 53 239 2 4 4 302
วิศวกรรมเครื่องกล 8 47 1 3 59 7 48 1 56 6 6 3 4 7 1 1 3 11 14 21 117 1 1 3 143
ปวส.ช่างยนต์ 1 24 25 1 24 25 3 11 14 5 59 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 7 23 1 3 34 6 24 1 31 6 6 3 4 7 1 1 16 58 1 1 3 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 10 24 1 35 5 22 27 9 1 10 1 8 2 11 16 63 1 2 1 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 24 1 35 5 22 27 9 1 10 1 8 2 11 16 63 1 2 1 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 27 37 4 26 1 31 1 1 2 1 5 6 16 59 1 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 27 37 4 26 1 31 1 1 2 1 5 6 16 59 1 76
รวมทั้งหมด 28 98 1 4 131 16 96 1 1 114 1 16 1 18 5 17 2 24 1 1 3 11 14 53 239 2 4 4 302