ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 878 19 2 7 1 3 16 926 855 30 12 4 1 3 6 911 602 13 3 2 1 1 4 626 415 107 3 2 2 529 62 9 71 568 131 4 3 2 21 729 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 2 2 4 105 117 1 1 1 1 121 82 3 1 86 49 12 61 62 9 71 40 23 5 68 447 50 1 3 1 10 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 1 31 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 7 1 8 143 7 1 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 6 3 9 28 5 33 32 22 5 59 100 32 1 5 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 1 4 41 51 1 1 1 54 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 36 1 37 23 1 24 21 7 28 5 5 1 1 118 9 1 128
วิศวกรรมเครื่องกล 159 2 1 2 164 134 4 1 1 140 136 1 137 83 22 1 1 107 172 26 3 1 5 207 684 54 4 2 1 2 8 755
ปวส.ช่างยนต์ 15 1 16 26 1 27 8 1 1 10 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 31 1 1 33 22 1 23 19 19 14 2 16 27 1 1 2 31 113 4 1 1 3 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 1 1 63 97 1 98 48 18 1 1 68 101 20 2 3 126 368 39 2 1 1 1 4 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 52 2 54 21 1 1 23 20 20 21 2 23 24 2 26 138 7 1 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 2 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 334 8 1 3 9 355 278 7 2 2 1 290 170 5 1 1 177 119 30 3 152 152 50 2 8 212 1,053 100 4 8 3 18 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 33 33 1 1 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 29 1 30 5 3 8 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 168 5 1 6 180 123 6 1 2 1 133 93 3 1 97 34 10 1 45 28 6 4 38 446 30 1 2 3 11 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 2 1 61 58 58 77 2 1 80 42 14 1 57 74 30 2 3 109 309 48 1 4 3 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 43 6 1 50 22 10 32 65 16 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 47 1 1 1 1 51 32 1 33 79 1 1 2 1 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 3 3 12 1 1 14 22 1 2 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 100 2 1 103 97 5 2 1 1 106 86 1 87 85 18 1 104 47 6 2 55 415 31 2 1 1 5 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 26 2 28 24 24 22 10 32 3 1 4 111 10 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 64 2 1 67 71 5 1 1 78 62 1 63 63 8 1 72 44 6 1 51 304 21 1 1 4 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 188 5 1 2 1 2 199 229 13 8 1 3 254 128 5 3 3 139 79 25 1 105 157 26 1 2 1 187 781 74 13 2 2 4 8 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 6 8 1 1 46 30 6 8 1 1 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 1 1 1 21 15 15 6 6 39 1 1 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 117 3 2 122 130 6 1 137 67 4 2 3 76 34 22 56 91 14 1 106 439 49 2 3 4 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 53 2 1 56 54 1 1 56 61 1 1 63 45 3 1 49 48 12 1 1 1 63 261 19 2 1 1 3 287
รวมทั้งหมด 878 19 2 7 1 3 16 926 855 30 12 4 1 3 6 911 602 13 3 2 1 1 4 626 415 107 3 2 2 529 62 9 71 568 131 4 3 2 21 729 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792