ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 166 3 1 1 2 173 141 1 1 143 79 1 80 94 5 2 101 13 13 493 9 3 1 4 510
บริหารธุรกิจ 96 3 2 101 56 56 57 57 62 4 2 68 7 7 278 7 2 2 289
บธ.บ.การจัดการ 23 23 21 1 22 4 4 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 30 3 1 34 62 3 1 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 1 1 28 2 2 11 1 12 3 3 42 1 1 1 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 70 2 1 73 56 56 126 2 1 129
บัญชี 70 1 1 72 85 1 1 87 22 1 23 32 1 33 6 6 215 2 1 1 2 221
บช.บ.การบัญชี 70 1 1 72 85 1 1 87 22 1 23 32 1 33 6 6 215 2 1 1 2 221
รวมทั้งหมด 166 3 1 1 2 173 141 1 1 143 79 1 80 94 5 2 101 13 13 493 9 3 1 4 510