ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 233 5 1 4 243 246 4 1 1 3 255 171 1 2 174 178 22 4 1 1 2 208 136 20 2 1 5 164 964 52 7 2 2 4 13 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 120 2 2 124 169 2 1 1 2 175 64 1 1 66 106 5 2 1 2 116 38 9 1 3 51 497 19 4 2 2 8 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 30 30 3 3 8 8 11 6 1 1 19 74 6 1 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 2 2 62 85 2 1 1 1 90 61 1 1 63 74 2 1 1 2 80 9 2 1 12 287 9 2 2 1 6 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 54 1 55 10 3 13 104 3 1 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 15 10 1 1 12 24 1 1 1 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 2 1 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 69 6 1 2 78 264 8 3 2 3 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 58 2 1 1 62 37 37 55 55 45 2 1 48 69 6 1 2 78 264 8 3 2 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 1 1 57 40 2 1 43 52 1 53 27 17 44 29 5 1 35 203 25 2 2 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 1 1 57 40 2 1 43 38 1 39 21 15 36 10 5 15 164 23 1 2 190
รวมทั้งหมด 233 5 1 4 243 246 4 1 1 3 255 171 1 2 174 178 22 4 1 1 2 208 136 20 2 1 5 164 964 52 7 2 2 4 13 1,044