ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 88 1 2 4 95 56 1 1 58 62 1 2 65 78 12 1 91 25 1 26 309 15 2 1 3 5 335
พืชศาสตร์ 1 1 33 1 1 35 42 8 1 51 10 10 86 9 1 1 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 33 1 1 35 42 8 1 51 10 10 85 9 1 1 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 43 1 2 3 49 30 1 31 73 1 2 4 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 1 4 3 1 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 40 1 2 2 45 30 1 31 70 1 2 3 76
วิทยาศาสตร์ 32 1 33 21 1 22 4 1 5 13 13 6 1 7 76 2 1 1 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32 1 33 21 1 22 4 1 5 13 13 6 1 7 76 2 1 1 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 15 3 18 5 5 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 15 3 18 3 3 31 3 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 3 3 8 8 8 1 9 4 4 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 3 3 8 8 8 1 9 32 1 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 88 1 2 4 95 56 1 1 58 62 1 2 65 78 12 1 91 25 1 26 309 15 2 1 3 5 335