ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 878 19 2 7 1 3 16 926 855 30 12 4 1 3 6 911 602 13 3 2 1 1 4 626 415 107 3 2 2 529 62 9 71 568 131 4 3 2 21 729 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 159 2 1 2 164 134 4 1 1 140 136 1 137 83 22 1 1 107 172 26 3 1 5 207 684 54 4 2 1 2 8 755
ปวส.ช่างยนต์ 15 1 16 26 1 27 8 1 1 10 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 31 1 1 33 22 1 23 19 19 14 2 16 27 1 1 2 31 113 4 1 1 3 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 52 2 54 21 1 1 23 20 20 21 2 23 24 2 26 138 7 1 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 61 1 1 63 97 1 98 48 18 1 1 68 101 20 2 3 126 368 39 2 1 1 1 4 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 6 2 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 369 9 1 4 13 396 329 8 1 2 3 1 344 204 7 2 1 214 125 33 3 161 28 5 33 184 72 2 13 271 1,239 134 5 10 4 27 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 33 33 1 1 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 29 1 30 5 3 8 55 4 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 2 1 61 58 58 77 2 1 80 42 14 1 57 74 30 2 3 109 309 48 1 4 3 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 168 5 1 6 180 123 6 1 2 1 133 93 3 1 97 34 10 1 45 28 6 4 38 446 30 1 2 3 11 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 43 6 1 50 22 10 32 65 16 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 47 1 1 1 1 51 32 1 33 79 1 1 2 1 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 1 1 4 41 51 1 1 1 54 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 2 1 37 6 3 9 28 5 33 32 22 5 59 100 32 1 5 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 3 3 12 1 1 14 22 1 2 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 130 2 1 1 134 127 5 2 1 1 136 111 1 112 107 20 1 128 29 4 33 54 7 2 63 558 38 2 2 1 5 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 1 31 30 30 25 25 22 2 24 29 4 33 7 1 8 143 7 1 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 26 2 28 24 24 22 10 32 3 1 4 111 10 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 64 2 1 67 71 5 1 1 78 62 1 63 63 8 1 72 44 6 1 51 304 21 1 1 4 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 220 6 1 2 1 2 232 265 13 8 1 4 291 151 6 3 3 163 100 32 1 133 5 5 158 26 1 2 1 188 899 83 13 2 2 4 9 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 18 1 1 1 21 15 15 6 6 39 1 1 1 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 6 8 1 1 46 30 6 8 1 1 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 53 2 1 56 54 1 1 56 61 1 1 63 45 3 1 49 48 12 1 1 1 63 261 19 2 1 1 3 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 117 3 2 122 130 6 1 137 67 4 2 3 76 34 22 56 91 14 1 106 439 49 2 3 4 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 36 1 37 23 1 24 21 7 28 5 5 1 1 118 9 1 128
รวมทั้งหมด 878 19 2 7 1 3 16 926 855 30 12 4 1 3 6 911 602 13 3 2 1 1 4 626 415 107 3 2 2 529 62 9 71 568 131 4 3 2 21 729 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792