ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 224 4 1 229 238 4 1 1 3 247 171 1 172 180 21 4 1 1 207 135 19 2 1 157 948 49 7 2 2 4 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 1 15 19 1 20 33 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 1 15 11 1 12 25 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 117 1 118 164 2 1 1 2 170 65 1 66 93 5 1 1 100 22 7 1 30 461 16 3 2 2 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 58 1 59 81 2 1 1 1 86 62 1 63 75 2 1 1 79 10 2 12 286 8 2 2 1 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 30 30 3 3 8 8 12 5 1 18 71 5 1 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 41 53 1 54 10 3 13 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 2 1 59 36 36 54 54 45 2 1 48 68 6 1 75 259 8 3 2 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 56 2 1 59 36 36 54 54 45 2 1 48 68 6 1 75 259 8 3 2 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 51 1 52 38 2 1 41 52 52 28 16 44 26 5 1 32 195 24 2 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 6 2 8 19 1 20 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 1 52 38 2 1 41 38 38 22 14 36 7 5 12 156 22 1 179
รวมทั้งหมด 224 4 1 229 238 4 1 1 3 247 171 1 172 180 21 4 1 1 207 135 19 2 1 157 948 49 7 2 2 4 1,012